Basketeer มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุด ทางบริษัทจึงมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสำหรับหากกระเช้าที่ลูกค้าได้รับไปพบว่ามีการชำรุดหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทยินดีที่จะจัดทำกระเช้าให้ใหม่ทันที

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

ซึ่งเป็นความผิดจากกระบวนการผลิตหรือขนส่ง
  • ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับมีความชำรุดเสียหาย เช่น สินค้าบุบหรือแตกหักจาการขนส่ง สามารถเปลี่ยนคืนสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับสินค้าแบบเดิมได้
  • กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าที่ราคาสูงกว่าเดิม ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่ม
  • กรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาต่ำกว่าเดิม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่าง
  • ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือชำรุดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานและส่งคืนให้กับทางบริษัท
  • กรณีสินค้าชำรุดและไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าจะต้องแจ้งทางบริษัท ตามเงื่อนไขดังนี้ 1.สินค้าของสด แจ้งภายใน 6 ชม.หลังจากได้รับสินค้า 2.สินค้าแห้ง แจ้งภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า *หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้า*

บริษัทจะรีบเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด หรือตามวันเวลาที่ตกลงกัน หรือภายใน 7 วัน

เงื่อนไขในกรณีขอคืนเงิน

  • ในกรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อโดยสิ้นเชิง หรือสินค้าได้รับความเสียหายอย่างมากระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไปในเรื่องรายละเอียดการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
  • บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมได้
  • กรณีการคืนเงิน ลูกค้าจะต้องมีหลักฐานทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษีส่งคืนแก่บริษัท เพื่อดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้า โดยมีระยะเวลาทำการประมาณ 3-7 วัน

การติดต่อประสานงาน โทร : 02-821-5042 or Email : Order@basketeer.co.th

วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 08.00-17.00 น.