นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)
ของบริษัท เกรย์ เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เกรย์ เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัท ทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, ที่อยู่ไปรษณีย์, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์, IP address, Cookie ID, และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีทางธนาคาร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น หรือโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
  • ข้อมูลภาพ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่อาจบ่งชี้ตัวบุคคลได้ ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่พำนัก
  • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ต่อเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น หรือในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต
  • ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัท เช่น รายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการเก็บข้อมูล

  • เพื่อบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับสินค้าและ/หรือการบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน ตามกรณีดังต่อไปนี้
    – การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินค้า และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การแจ้งให้ทราบ การทำธุรกรรมการเงิน การจัดส่งสินค้า การเคลมสินค้า การร้องเรียน เป็นต้นหากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและ/หรือบริการ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ เช่น เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทจะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตราการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดให้พนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทกำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

หากท่านมีความประสงค์ลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ชื่อบริษัท : บริษัท เกรย์ เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด (Tax Id 0105557143202)
ที่อยู่ : 893 ถนนพัฒนาการ 11 แขวง/เขต สวนหลวง. กทม. 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2-318-3256
เว็บไซต์ : madebyhand.me

การรับเปลี่ยน-และขอคืนสินค้า

>ทางร้านรับเปลี่ยนและคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทางร้าน เช่น ส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดจากทางร้าน  เป็นต้น

>ทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนสินค้า และคืนเงินให้ที่เกิดจากความผิดพลาดของทางลูกค้าทุกกรณี เช่น ลูกค้าสั่งขนาดผิด ลูกค้าสั่งผิดแบบ เป็นต้น

บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรับข้อมูลโดยตรงจากทางบริษัทเท่านั้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดให้พนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทกำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลที่บริษัทเก็บ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ชื่อบริษัท : บริษัท เกรย์ เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด (Tax Id 0105557143202)
ที่อยู่ : 893 ถนนพัฒนาการ 11 แขวง/เขต สวนหลวง. กทม. 10250
โทรศัพท์ : +66 (0) 2-318-3256
เว็บไซต์ : madebyhand.me

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
นางสาวนิตยาพร ชุมคง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรย์ เซเว่น (ประเทศไทย) จำกั